Óvodai beiratkozás

Óvodai beiratkozás

Felhívás óvodai beiratkozásra 2023

,

Felhívás óvodai beiratkozásra!

FELHÍVÁS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA!

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a felmentést engedélyező szerv - Kecskeméti Járási Hivatal (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) - felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni. Felvehető, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2023/2024-es nevelési évre az óvodai jelentkezés

 

a Kecskeméti Református Pálmácska Óvodába az alábbi időpontokban lesz

 

2023. május 3. (szerda) 8:00-17:00-ig

2023. május 4. (csütörtök) 8:00-17:00-ig

Helyszín: 6000 Kecskemét, Erkel u. 17. tornaterem

Az óvodai jelentkezéskor a szülők (gondviselők) gyermekükkel együtt érkezzenek!

A jelentkezési lapot mindkét szülőnek alá kell írni!

Szükséges dokumentumok:

·       Óvodai felvétel iránti kérelem a 2023/2024-as nevelési évre (innen letölthető). A beiratkozás napján az előre kitöltött jelentkezési lapot elfogadjuk, illetve a helyszínen biztosítjuk az üres formanyomtatványt, amennyiben nem hozzák magukkal kitöltve.

·       A gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája fénymásolva.

·       A szülők és a gyermek személyi azonosító és lakcímet, illetve tartózkodási helyét igazoló hatósági igazolványának fénymásolata (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték; a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványának fénymásolata – ebben az esetben szükség van a gyámhivatal gyámrendelő határozatára is).

·       A szülők munkáltatói igazolása.

·       Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló dokumentum másolata.

·       Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői vélemény másolata.

·       Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat másolata.

·       Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolni kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

Az óvodaköteles gyermek beiratkozásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

 

 

Neveld a gyermeket

a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!

Jelentkezz hozzánk