Felső menü

Óvodai beiratkozás

,

Az óvodai jelentkezés a 2019/2020-as nevelési évre a Kecskeméti Református Pálmácska Óvodában.

Felhívás óvodai beiratkozásra

Értesítem a tisztelt szülőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva, az 5. életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai jelentkezés a 2019/2020-as nevelési évre a Kecskeméti Református Pálmácska Óvodában

2019. május 8-án és 9-én (szerda, csütörtök) 8 – 17 óra között tart.

A beiratkozás helye: Kecskeméti Református Pálmácska Óvoda. 6000 Kecskemét, Erkel u. 17.

Kérem a kedves szülőt (gondviselőt), hogy a beiratkozásra gyermekével együtt érkezzen és hozza magával:

➢ a szülő és gyermeke lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt,

➢ a gyermek TAJ kártyáját,

➢ a gyermek keresztelési emléklapját (amennyiben a gyermeket megkeresztelték),

➢ a szülő vagy szülők munkáltatói igazolását,

➢ a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,

➢ a sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői véleményt.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni.

A jelentkezési lapot a szülők a beiratkozás napján, a helyszínen tölthetik ki.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője és a fenntartó.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők a Kecskeméti Református Egyházközség Igazgatótanács Elnökének címzett, de az óvodának átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Kecskemét, 2019. február 20.               

Simon Andrásné

intézményvezető

Neveld a gyermeket

a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!

Jelentkezz hozzánk