Aktuális

Aktuális híreink között megtalálja intézményünkkel kapcsolatos legfrissebb információinkat.

Aktuális

FELHÍVÁS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA

,

FELHÍVÁS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (jelen esetben 2022. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a felmentést engedélyező szerv - Kecskeméti Járási Hivatal (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) - felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni. Felvehető, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy intézményünkben lehetőséget biztosítunk a személyes óvodai beiratkozásra, a járványhelyzethez kapcsolódó szabályok maximális betartásával /megfelelő távolságtartás, szájat, orrot eltakaró maszk használata, kézfertőtlenítés/. 

Betegség tüneteivel megjelenni TILOS! 

 

A Kecskeméti Református Pálmácska Óvodába való beiratkozás időpontja:
2022. április 20. (szerda) 8:00-17:00-ig
2022. április 21. (csütörtök) 8:00-17:00-ig

Helyszín: 6000 Kecskemét, Erkel u. 17. tornaterem


Szükséges dokumentumok:


    - Óvodai felvétel iránti kérelem a 2022/2023-as nevelési évre (innen letölthető). A beiratkozás napján az előre kitöltött jelentkezési lapot elfogadjuk, illetve a helyszínen biztosítjuk az üres formanyomtatványt, amennyiben nem hozzák magukkal kitöltve.


   - A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája fénymásolva.


   - A szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványának fénymásolata (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték; a szülői
felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványának fénymásolata – ebben az esetben szükség van a gyámhivatal gyámrendelő határozatára is.


  - Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló dokumentum másolata.


  - Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői vélemény másolata.


  - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat másolata.


  - Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolni kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.


További dokumentumok: 

Óvodai felvétel iránti kérelem a 2022/2023-as nevelési évre

Felvételről szóló döntés határnapja

Külföldre költözés esetén

Jogorvoslati lehetőség

 

Neveld a gyermeket

a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!

Jelentkezz hozzánk