Aktuális

Aktuális híreink között megtalálja intézményünkkel kapcsolatos legfrissebb információinkat.

Aktuális

Felhívás óvodai jelentkezésre

,

Felhívás óvodai jelentkezésre

Tisztelt Szülők!

 

Értesítem a tisztelt szülőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv - Kecskeméti Járási Hivatal (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) - felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

 

Az óvodai jelentkezésre a 2021/2022-es nevelési évre

a Kecskeméti Református Pálmácska Óvodába elektronikus úton lesz lehetőségük.

 

Sajnálatos módon, a járványhelyzet miatt ebben az évben nem kerülhet sor személyes találkozásra, így kérjük, Önöket legyenek szívesek óvodánk honlapjáról letölteni, és elektronikus úton a palmacska@krek.hu e-mail címre visszaküldeni az óvodai felvétel iránti kérelmet, és a szülői nyilatkozatot 2021. április 22-ig.

 

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.

 

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni.

 

 

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője és a fenntartó. A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők a Kecskeméti Református Egyházközség Igazgatótanács Elnökének címzett, de az óvodának átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

 

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

 

Együttműködésüket megköszönve!

 

Simon Andrásné

intézményvezető

 

Kecskemét, 2021. március 16.

 

Neveld a gyermeket

a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!

Jelentkezz hozzánk